δυναμικό

3. Οι παρ. 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 και οι παρ. 3 έως 7 του άρθρου 3

του ν. 4186/2013 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 3Γ του

άρθρου 2 του ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικό έτος 2019-2020.

4. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/2018 (Α΄ 63)

αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το

ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης

ως εξής:

α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: αα)

μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την

εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική

επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα

πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ)

με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με

θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο

ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της

περίπτ. β΄ της παρ. 5,

β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και

Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των

Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με

την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται

από τις οικείες διατάξεις.

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος

από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων,

το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως

εξής:

αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των

Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.: ααα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό

επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν

αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με

πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, βββ) με την

επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις

ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό

μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄

της παρ. 5,

ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την

επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις

οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού

εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η περίπτ. α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:

αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις

τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή

τους από την Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την

αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την

αποφοίτησή τους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια

της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ)

αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την

επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

γγ) εγγράφονται στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του

25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα

απεξάρτησης, ή

δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός

της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

γ) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. μπορούν να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος

της περίπτ. α΄ αλλά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ως υποψήφιοι στην

κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που

ισχύουν για αυτούς.

3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις

των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α΄

δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία

επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με

την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων

μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος

αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το

Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης

πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί

δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των

αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της

συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ)

για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.

β) Οι μαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α΄ Δήλωση προτίμησης με την κατηγορία

των υποψηφίων των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του

δικαιώματος της περίπτ. γ΄ της παρ. 2, το οποίο το δηλώνουν τον Φεβρουάριο της Γ΄

Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ.4.

γ) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως

επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.

δ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που

προέκυψαν σύμφωνα με την Α΄ δήλωση προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν

αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού.

4. α) Για τους μαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ,

η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

β) Οι μαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα

ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο

είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα

που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο

Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και με την

επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες,

σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που

δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται

στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα

αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές

απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό

μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία.

γ) Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την

ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης,

συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το

επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα

από τις επιλογές τους στην αρχική Α΄ δήλωση προτίμησης.

5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε

ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4)

πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το

άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης

ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό

έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά

εξεταζόμενων μαθημάτων.

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για

την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που

θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται

πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία

τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της

συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα

με την περίπτ. α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών

μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε

περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα

που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις

άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

5. Μετά το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4Α

Επιστημονικά Πεδία

1. α) Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 κατατάσσονται με

απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά

πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής

4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.

Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων,

που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα

προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν

πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα

μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και

Λογοτεχνία τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις

σχολές και τα τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα

οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η

Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις

σχολές και τα τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία

εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία

και η Βιολογία.

δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής

έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και

τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και

Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

6. Πριν το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1

Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων»

7. Στην παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 μετά τις λέξεις «Ειδικά Μαθήματα»

προστίθενται οι λέξεις «, Μουσικά Μαθήματα».

8. Μετά το άρθρο 13Β του ν. 4186/2013 προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος

για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν

ως εξής:

«Άρθρο 13Γ

Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου

σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα

Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων

Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των

Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών

Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής

Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων

Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της

αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή

ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)

των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα

εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία

τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους

υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον

του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του

έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και

πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που

αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται

σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το

αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους

συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής

μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη

ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. β΄ της παρ. 1 και της

υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου

απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά

κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται

μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

των ημερήσιων ΓΕ.Λ.,

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου

Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν

για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην

περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο από

το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα

με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4.

3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά

την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους

επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το

επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.

4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη

διαδικασία της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. βββ΄ της

υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η

εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13Δ.

Άρθρο 13Δ

Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) ο χρόνος υποβολής της Α΄ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., η

διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να

δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές

ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,

β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. που

έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν

στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,

γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για

συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και

πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους

γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου

απαιτείται,

ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των

υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις,

καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την

εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή

υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι

υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται,

ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των

πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής

αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της

προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια,

η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά

Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα

(30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου

σχολικού έτους,

θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των

Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις

τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις

πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,

ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α)

άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και

γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),

ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που

αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον

τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των

θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών

κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών,

τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και

γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,

ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την

οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης

των υποψηφίων,

ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση

των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία

Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής,

ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των

διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη

των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης

του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων Τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών

Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του

παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και

εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή

της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της

παρούσας.

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες

προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές

της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του

συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της

Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και

Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις τριάντα (30)

Απριλίου κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του

συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του

συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε

άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων

προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών

αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄

142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»

9. Το άρθρο 42 του ν. 4186/2013 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως

εξής:

α) η παρ. 1 καταργείται.

β) Οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του

άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

και την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίστανται ως

εξής:

«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και

Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για

τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν

να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το

ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

γ) καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο

χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών,

οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των

θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος

αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄

Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή

των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των

απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης

βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,»

γ) Στην παρ. 8 προστίθενται περιπτ. ε΄ και στ΄ που έχουν ως εξής:

«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των

μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και

στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»

10. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α)

δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄

Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως

αντικαθίσταται με την παρ. 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4)

πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α΄ δήλωση

προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013,

όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, δεν υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) Ιουνίου, αλλά έως

τις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., γ) οι αποφάσεις των

περίπτ. η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ εκδίδονται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.

11. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου

στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου και

εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις

που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

12. Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύει και για την εφαρμογή των

άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

13. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το

ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021:

α) οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/14 (Α΄ 258),

β) η παρ. 33 του άρθρου 39, η παρ. 3, 4, η περίπτ. β΄ της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρθρου 42,

η περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

γ) οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),

δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση την παρ. 4 και η παρ. 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι

κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και

όσες προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ

μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του

παρόντος.

14. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 7 του άρθρου 45 του ν.

4186/2013.

Κεφάλαιο Β΄

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 101

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής

αξιολογείται με βάση:

1. τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά

του στη σχολική μονάδα.

2. τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο

τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.

Άρθρο 102

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού

Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των

γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής

Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) «Ομάδα Α΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και

απολυτήριες εξετάσεις.

γ) «Ομάδα Β΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές

και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 103

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά,

αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και

συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς

προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων

ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων

γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης

έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο

μάθημα της ενότητας.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο

(2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου

τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα

Φυσική Αγωγή και Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται

καμία γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να

πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο

τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

2. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαίες γραπτές

δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες

από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

3. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται

ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες,

δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν

διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

5. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής

Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

6. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του

Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης

του τετραμήνου.

7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή,

η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του

πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

8. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία

των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών.

Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών

ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός

από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του

Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 104

Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των

μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και προσδιορίζεται λεκτικώς με τους

χαρακτηρισμούς:

Κακώς

0 – 5

Ανεπαρκώς

5,1 – 9,4

Σχεδόν καλώς

9,5 – 13

Καλώς

13,1 – 16

Λίαν καλώς

16,1 – 18

Άριστα

18,1 – 20

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού

δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με

προσέγγιση δεκάτου.

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο

μέσος όρος των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο

προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.)

γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 105

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των

μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι,

μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για τις

περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 108 και στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου

112.

Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι

μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.

2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με

εξαίρεση τα μαθήματα για τα οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση αυτή είναι

τρίωρης διάρκειας.

Άρθρο 106

Ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις

προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) και

περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός

της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες και

σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η

εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από

τον διδάσκοντα καθηγητή.

Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών

ανακοινώνεται και η εξεταστέα ύλη για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα

που είναι προφορικώς εξεταζόμενα (Ομάδα Β΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το

αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού

Εξετάσεων μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται η

εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου.

4. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και

πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την εξεταστέα

ύλη της παρ. 3.

Άρθρο 107

Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται

από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου

στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών

ανακοινώνεται το πρόγραμμα για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται με την

έναρξη του σχολικού έτους.

2. Οι γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την

ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο.

3. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το

αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλους τους

εξεταζόμενους της τάξης

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει αποχρών λόγος, ο

οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα

συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

5. Αν δεν δύναται να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη

διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος

που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας

ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο

μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική

μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για

το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.

6. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή σε ειδικές περιπτώσεις

γράφονται στον πίνακα, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα

αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική

εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του

γραπτού δοκιμίου.

8. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με παρουσία ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή

επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά

δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη

βαθμολόγησή τους καθηγητή. Ο επιτηρητής καθηγητής και ο βαθμολογητής καθηγητής

υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο φυλάσσει ο Διευθυντής της

σχολικής μονάδας.

Άρθρο 108

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε

είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο

Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από

την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του

κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του

Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε φορά εξεταστικής

περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια

βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των

μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του προηγούμενου

εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των

θεμάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από

ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των

μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι

το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού

κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, για όσα

μαθήματα δεν εξετάστηκαν, στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου

δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον

Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα

υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή

άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο

Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη

εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το

πρόβλημα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία

δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα,

στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να

προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου

δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον

Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου

Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν

είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του

οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική εξεταστική περίοδος (Ιουνίου ή

Σεπτεμβρίου) στην οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μαθητής. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται

στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, σε όσα μαθήματα

της Ομάδας Α΄ εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5,

καθώς και σε όσα μαθήματα της Ομάδας Β΄ συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης

μικρότερο του 9,5. Οι μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή προσέρχονται μετά την

ανακοίνωση των θεμάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστική περίοδο

(Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) δεν γίνονται δεκτοί σε αυτές ή αυτήν και βαθμολογούνται από το

Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες»,

καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Για τους μαθητές της παρ. 2 ισχύουν τα εξής:

α) αα. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούμενη/νες

εξεταστική/ες περίοδο/ους, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος προκύπτει

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109.

ββ. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που έχει εξεταστεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ο

βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος

β) ο βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος της Ομάδας Β΄ σε όποια εξεταστική περίοδο και

αν εξεταστεί, είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής.

Άρθρο 109

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε

μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον

αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση

δεκάτου.

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος

των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος

όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.

4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος

τετραμήνου λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο.

5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα

τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική

προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη

λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία

συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής

ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το

αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο

προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

6. Για τους μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης,

σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του

δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθμός ετήσιας επίδοσης

είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξεταστική περίοδο του

Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.

Άρθρο 110

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με

προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του

μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων,

συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο

βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος αναγράφεται στο Απολυτήριο ή στο

οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία αλλά δεν συνυπολογίζεται για την

εξαγωγή του Γ.Μ.Ο..

2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2)

μαθημάτων.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται

στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Άρθρο 111

Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια

των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα,

αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από τον Γ.Μ.Ο., η Ομάδα

Προσανατολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε

όλα τα μαθήματα της τάξης.

Άρθρο 112

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο.

τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των

βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων

μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

2. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου , που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.

της παρ. 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε

ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης

είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι

εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών

εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο

εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι

μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον

Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο

(2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο

μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο

εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον

Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

3. α) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της

παρ. 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική

εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι

μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις

είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο

βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του

ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον

Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο

(2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο

μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο

εξεταζόμενο μάθημα.

β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο

του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική

περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτ. α΄

της παρ. 3, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι

μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο

του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής δυνατότητες:

αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ,

ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή

οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές

αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση

το μάθημα «Φυσική Αγωγή».

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον

Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως

πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο

μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός

βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων

εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους

υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό

έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο

μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή

στο εξεταζόμενο μάθημα

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι

διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα

με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από

τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή

συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας

ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των

δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι περιπτ. αα΄ και ββ΄ ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα

σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3

βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα

γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

5. Οι μαθητές της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο.

της παρ. 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους

σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της

παρ. 1 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 3.

6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος

και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των

βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος

που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

Άρθρο 113

Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται κατά την

εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην

οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές

δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική

εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του

σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και

δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο

μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του

μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη

διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια

εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της εξέτασης

αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της

προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο

μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι

διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με

πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από

τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή

συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας

ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των

δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν

επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την

παρ. 2 του άρθρου 112.

3. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν

τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του

Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3

του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112

κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική

περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 112.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την

ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία

υποβάλλονται σε εξέταση.

5. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112.

Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι

ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της

μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά

τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της

οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του

εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου του

ελληνικού σχολείου:

αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος

«Ελληνική Γλώσσα» και

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και

πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο

εξετάζονται:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),

Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση

το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με

βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παρ. 1, οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας

φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,

που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην

Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου

και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),

Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση

το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με

βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 2 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο

ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 2 μετά το πρώτο έτος φοίτησής

τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του παρόντος νόμου για

τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. α΄ της παρ. 2 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζεται η παρ. 1

του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά

δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παρ.

1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5)

κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. β΄ της παρ. 2 και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν

επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 112, κατ’

εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

3. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του

εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου του

ελληνικού σχολείου:

αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος

«Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και

πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο

εξετάζονται:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε

δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο τον κλάδο

Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα

υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε

δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα

και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,

που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην

Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στη Β΄ τάξη Γενικού

Λυκείου εξετάζονται:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε

δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο

Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα

υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε

δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα

και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 3 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο

ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 3, μετά το πρώτο έτος φοίτησής

τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της

ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. α΄ της παρ. 3, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. β΄ της παρ. 3 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν

επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

112 ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με

παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

4. α) Οι μαθητές της παρ. 1 που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή

διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της

Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού

Λυκείου:

αα. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική

Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα»

και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και

πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο

εξετάζονται:

αα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του

μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και

«Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική

βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής»,

«Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα

(9,5).

β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,

που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην

Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

αα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του

μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και

«Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική

βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής»,

«Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα

(9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 4 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο

ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 4, μετά το πρώτο έτος φοίτησής

τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της

ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. α΄ της παρ. 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:

αα) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της

περίπτ. β΄ της παρ. 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν

επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

112 ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με

παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

5. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του

εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού

Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:

αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος

«Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και

πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο

εξετάζονται:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε

δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο

Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα

υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε

δέκατα (9,5) και

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα

και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,

φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού

που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην

Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Εσπερινού

Γενικού Λυκείου εξετάζονται του ελληνικού σχολείου:

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική

Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε

δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο

Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

(μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα

υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε

δέκατα (9,5)

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα

και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 5, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο

ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. β΄ της παρ. 5, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους

στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1

και της περίπτ. α΄ της παρ. 5 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε

δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε

δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1

και της περίπτ. β΄ της παρ. 5 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν

επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

112 κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε

δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

6. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού η προφορική εξέταση που

προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία

συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή

ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε

ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών

αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

7. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο

οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 115

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄

Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ προβλέπεται εξέταση από επιτροπή,

δεν γίνεται αναβαθμολόγηση, με εξαίρεση όσα προβλέπονται για τους μαθητές με

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική

εξέταση αντί γραπτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 απόφαση

της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2544).

2. α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Β΄ τάξη

ΓΕ.Λ., νοείται η Β΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. και η Γ΄ τάξη

τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.

β) Για τα σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη

ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

γ) Για τα σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη

ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Γ΄ τάξη εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη

τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) καταργείται.

Άρθρο 116

1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων

προσανατολισμού για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι

πέντε (25). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα

τμήματα.

2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων

προσανατολισμού για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται

σε νέα τμήματα.

3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο

και ομάδων προσανατολισμού για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές

διαιρούνται σε νέα τμήματα.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει

προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του

οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κεφάλαιο Γ΄

Αξιολόγηση μαθητών ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

τριετούς φοίτησης

Άρθρο 117

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας,

β) Προσανατολισμού και

γ) Επιλογής

και χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά ή σχεδιαστικά.

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας και

β) Τεχνολογικά - Επαγγελματικά (μαθήματα Τομέα).

2. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας και

β) Ειδικότητας.

3. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι:

α) Το μάθημα «Μαθηματικά» των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους:

αα) Άλγεβρα και

ββ) Γεωμετρία.

β) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε τρεις κλάδους:

αα) Φυσική,

ββ) Χημεία και

γγ) Βιολογία.

γ) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Β΄ τάξης ημερησίου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

καθώς και της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους:

αα) Φυσική και

ββ) Χημεία.

4. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως:

α) θεωρητικά,

β) εργαστηριακά,

γ) σχεδιαστικά,

δ) μεικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).

5. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και

πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος

2018-2019 και εφεξής, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α) γραπτώς εξεταζόμενα,

β) μη εξεταζόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από

εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα γραπτώς

εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις

προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού

ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 118

Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των

μαθητών σε όλα τα μαθήματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους

χαρακτηρισμούς:

Κακώς: 0-5

Ανεπαρκώς: 5,1-9,4

Σχεδόν καλώς: 9,5-13

Καλώς: 13,1-16

Λίαν καλώς 16,1-18

Άριστα 18,1-20

2. Ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο

133, δίδεται σε ακέραιο αριθμό.

3. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) σε κάθε

μάθημα και δίδεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

4. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 133,

δίδεται με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται.

5. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και

κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με

ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20

και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

6. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με

ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός της προφορικής εξέτασης ανάγεται στην

κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

Κεφάλαιο Δ΄

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του τετραμήνου ημερησίων και

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

Άρθρο 119

Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων

1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.

2. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 117, εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε κλάδο, σε κάθε τετράμηνο.

Στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε κλάδο, ο

οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται

ο Π.Β.Τ του μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των κλάδων του

μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Βαθμού

Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 133.

3. Σε κάθε τετράμηνο, τα μεικτά μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για

κάθε μέρος τους. Στο Α.Δ.Μ. καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε μέρος, ο οποίος

αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο

Π.Β.Τ. του μικτού μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των δύο μερών

του μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μεικτού μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό

του Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 133.

Άρθρο 120

Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητριών ελέγχεται

με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την

ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι

προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενες μαθήτριες βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε

κάθε εξέταση και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου.

Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν

να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών κατά τη

διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης,

διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων

αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των

μαθητριών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι

ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης

των μαθητριών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση

αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης

διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να

απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης

διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία

και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός

κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.

β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά

διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας

προειδοποίηση των μαθητριών . Κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού

προγράμματος δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες για το

ίδιο τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος μέχρι τρεις

(3). Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα

έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ» η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι δίωρη.

Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα

διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή

αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας.

Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης,

η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη

και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών .

γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως θα οριστούν σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία

γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό

πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς

εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.

δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως θα οριστούν σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική

Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή προφορική ή

πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών, όπως αναλυτικά και

ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση την παρ. 3 του άρθρου 121.

ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια

των τετραμήνων, κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια

φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Άρθρο 121

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα

μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 έχουν

χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές,

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,

δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες του άρθρου

120,

ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και

στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός

τηρείται.

Στην περίπτωση που λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ.

διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές,

πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα

διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι μαθητές

έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι όπως:

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών,

β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,

γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,

δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,

ε) η αξιολόγηση δεδομένων,

στ) η συνδυαστική σκέψη και

ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις

δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για την

διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των

μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Άρθρο 122

Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

1. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε

λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι

διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των

μαθητριών .

2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για

τους μαθήτές και που έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στον Διευθυντή

του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά.

4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων

δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.

5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος εκπαιδευτικού, η

προφορική βαθμολογία των μαθητριών καταχωρίζεται αμελλητί μετά από έλεγχο και

αντιπαραβολή με τις ονομαστικές καταστάσεις βαθμολογίας που έχει καταθέσει ο

εκπαιδευτικός, στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε

διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών

προαγωγικών ή απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν

επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, η οποία

διαπιστώνεται με ειδική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, επαρκώς αιτιολογημένη, και

οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

6. Μαθητής που δεν παραδίδει υποχρεωτική ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί

βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς», μηδέν (0).

Άρθρο 123

Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής

βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητριών και οι ενήλικες μαθήτριες

για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά

τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

2. Με ευθύνη του Διευθύντριας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα μέσα κάθε

τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την

ενημέρωσή τους για την πρόοδο των μαθητριών .

3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των

γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση μία (1)

τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα, κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς στον βαθμό που

αυτό είναι εφικτό, να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητριών. Το πρόγραμμα

ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου

και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, στους γονείς/κηδεμόνες μέσω των μαθητριών .

4. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους

διδάσκοντες κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης

γονέων/κηδεμόνων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα

γραπτά ή άλλα έργα των μαθητριών , εφόσον τούτο ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες

τους.

5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους ενήλικες μαθητές και στους

γονείς/κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής

βαθμολογίας όλων των μαθητριών του τμήματος για κάθε μάθημα.

Κεφάλαιο Ε΄

Προαγωγικές, απολυτήριες - πτυχιακές εξετάσεις - εξετάσεις ειδικών εξεταστικών περιόδων

ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

Άρθρο 124

Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

1.Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται

μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου και διενεργούνται με ευθύνη του

Διευθυντή και των διδασκόντων. Οι εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων, σε

περίπτωση παραπομπής των μαθητών σε αυτές, διεξάγονται μετά τη λήξη των

προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων. Σε όλες τις εξετάσεις αξιολογούνται

συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθήτριες, η ικανότητα

εφαρμογής αυτών στην καθημερινή πράξη, η συνδυαστική σκέψη, η ικανότητα κριτικής

ανάλυσης και σύνθεσης και γενικότερα η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού

έτους.

Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες, πτυχιακές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών

εξεταστικών περιόδων, κάθε μαθήματος, είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη

χορήγηση των θεμάτων στους εξεταζόμενους. Ειδικά για τα μαθήματα που έχουν

χαρακτηριστεί ως Σχεδιαστικά και για το μάθημα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της γραπτής

εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Άρθρο 125

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές,

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και

περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

2. Για τους μαθητές που παραπέμπονται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά στις ειδικές

εξεταστικές περιόδους, η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων δεν μπορεί να είναι λιγότερη από

το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

3. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται

από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του

ενός εκπαιδευτικούς γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται

από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από

τη λήξη των μαθημάτων.

4. Η εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης

και υπογράφεται από τον εισηγητή εκπαιδευτικό και θεωρείται από τον Διευθυντή.

Άρθρο 126

Θέματα των εξετάσεων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων

εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού

τύπου ερωτήσεις (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης) και ασκήσεις, οι οποίες

είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης,

είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τα

καθορισμένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) προσδοκώμενα μαθησιακά

αποτελέσματα. Τα ερωτήματα των θεμάτων διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να

ελεγχθούν παράμετροι όπως οι προαναφερθείσες στις περιπτ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του

άρθρου 121.

2. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων

εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων διατυπώνονται με τη συνεργασία των

εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε κάθε τάξη του Λυκείου, είναι κοινά για

όλα τα τμήματα της τάξης και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..

3. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων

εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως

εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέματα είναι

ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.,

διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα

μαθησιακών αποτελεσμάτων και διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού

δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

4. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαρύτητα σε σχέση με τον τελικό βαθμό.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υπο-ερωτήματα, η βαθμολογία που

προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την

ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από

εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόμενων»

μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 127

Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των

μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή

του ΕΠΑ.Λ. στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του

Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

3. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του

διδακτικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 126 και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από

τον Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν

υπάρχει, ένας εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ως συνεισηγητής

του μαθήματος.

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο

οποίος αναγράφεται με σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα

συντάσσεται σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

5. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά

τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού

κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της

ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο

μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική

μονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται από τον

αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άλλος εκπαιδευτικός.

6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται

στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Τα

φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να

αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα

αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του

Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της

βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν,

ενώπιον ενός (1) επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης

παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με

υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή

τους.

9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των

Διδασκόντων αποφασίζει για:

α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.

β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική

περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών.

Άρθρο 128

Προαγωγή - παραπομπή μαθητών Α΄, Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι

ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5).

2. Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο

του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).

3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα

μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του

προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. Οι μαθητές

προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Αν δεν προαχθούν ούτε

και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

4. O τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου

γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 121 και της

παρ. 6 του άρθρου 126. Ειδικότερα:

α) Για τα μαθήματα τα οποία έχουν κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε

εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5

(9,5). Ο Μ.Ο. του γραπτού και του προφορικού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του κλάδου.

β) Για τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων

τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του

αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή

μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί

να επιλεγεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:

αα) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η

ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου

τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε..

ββ) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η

προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος

συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο

εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το

εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του

μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το

Β.Ε.Ε. στο μάθημα.

γ) Στα μεικτά μαθήματα παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι

μαθητές που έχουν Β.Ε.Ε. στο μεικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Σε αυτή την

περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μεικτού μαθήματος. Συγκεκριμένα:

αα) Στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως

Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.

ββ) Στο εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται με τον τρόπο που

αναφέρεται στην περιπτ. β΄ της παρούσας και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε.

του εργαστηριακού μέρους.

γγ) Ο Μ.Ο. των δύο Β.Ε.Ε. (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί το Β.Ε.Ε. του

μεικτού μαθήματος.

Άρθρο 129

Απόλυση και απόκτηση πτυχίου - παραπομπή μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής

και της Γ΄ τάξης του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής:

α) Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στο άρθρο 134, είναι τουλάχιστον εννέα και

0,5 (9,5).

β) Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι

τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι

μικρότερος του οκτώ (08,00).

2. Οι μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο,

παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου

έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:

α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα

τα μαθήματα της ειδικότητας, στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5,

ως εξής:

αα) Στα θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και

γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του

μαθήματος.

ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

περίπτ β, παρ. 4 του άρθρου 128.

γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. γ,

παρ. 4 του άρθρου 128.

β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε

πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο

Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής:

αα) Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα σχεδιαστικά και θεωρητικά μαθήματα οι μαθητές

εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού

αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος.

ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην

περίπτ. β, παρ. 4 του άρθρου 128.

γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. γ,

παρ. 4 του άρθρου 128.

γ) Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του

Ιουνίου, Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της

παρ. 3 του άρθρου 121 και της παρ. 6 του άρθρου 126.

3. Για τους μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής

περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα

δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:

α) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που

υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι.

Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση:

αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας

τους,

ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε

απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και

Ειδικότητας.

β) Προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού

έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Σε αυτή την περίπτωση:

αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους

ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε

απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και

Ειδικότητας.

4. Στην περίπτωση που οι μαθητές της παρ. 3 δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην

εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται

στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα

στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι

προφορικά και γραπτά. Αν δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν

στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου των επόμενων σχολικών ετών, και να

εξεταστούν προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Σε όσα από τα παραπάνω μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος

του εννέα και 0,5 (9,5), παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά μόνο σε αυτά τα

μαθήματα.

5. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές της παρ. 3 είναι αυτά

που έχουν ορισθεί για τους μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που

προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραπομπής

τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ισχύει για κάθε

σχολικό έτος.

6. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση

πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

Άρθρο 130

Μαθητές παρελθόντων ετών.

1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:

α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι μαθητές της Γ’

τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, και οι

οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ.,

β) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, και οι

οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και

γ) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι

οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,

εξετάζονται προφορικά και γραπτά ως εξής:

αα) Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα

τα μαθήματα της ειδικότητας τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση

που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του

συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του

Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους

είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι

δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτ. β, παρ. 3 του άρθρου 129.

Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος

και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.

ββ) Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο

εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου. Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν

απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου

σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι

μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν

λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην στην περίπτ. β, παρ. 3 του

άρθρου 129. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με

εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.

2. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:

α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι μαθητές της Γ’

τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, είχαν

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και

εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ’ τάξης ημερησίου

ΕΠΑ.Λ.,

β) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και

2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και

γ) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και

εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας

τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν

απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου

σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι

μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν

λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτ. β, παρ. 3 του άρθρου 129 Ειδικότερα

για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα

μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.

3. Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

του ν.3475/2006 καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν,

διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας

υπόψη και το παρόν άρθρο και το άρθρο 131. Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ τάξης

ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 και Δ’ τάξης

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018 καθώς και ο

τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ.

56/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν άρθρο και το

άρθρο 131.

Άρθρο 131

Εξεταστέα ύλη - προφορικές εξετάσεις - μαθήματα με κλάδους -εργαστηριακά μαθήματα

και μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος

1. Για τους μαθητές των άρθρων 128 και 129 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που τους

ανακοινώνεται κατά το σχολικό έτος, που προσέρχονται στις εξετάσεις σύμφωνα με το

άρθρο 125.

2. Για τους μαθητές του άρθρου 130 και για αυτούς της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’

τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί στα

αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους. Για τους

μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του ν.

4186/2013 και τους μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017,

2017-2018 του ν. 4186/2013 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό

έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη.

3. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το

πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς

επιτροπής, με Πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο

καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο

μάθημα. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή

στο εξεταζόμενο μάθημα.

4. Αν οι μαθητές, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή

Σεπτεμβρίου, έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μαθήματα που έχουν

κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Β.Ε.Ε τους

είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).

5. Στα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου όλοι οι μαθητές των ν.3475/2006 και ν.

4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες

εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα

εργαστηριακά μαθήματα γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο

εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του

μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση

των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια

μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:

α) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η

ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου

τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης είναι ο Β.Ε.Ε. στο μάθημα,

β) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η

προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος

συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο

εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το

εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του

μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το

Β.Ε.Ε. στο μάθημα.

6. Στα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος όλοι οι μαθητές του ν. 3475/2006 και του

ν. 4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις

επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται

στα ανωτέρω μαθήματα ως εξής:

α) για να αποκτήσουν Ε.Π.Β. εξετάζονται προφορικά στο θεωρητικό μέρος του μικτού

μαθήματος, ενώ στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται γραπτά ή

προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου,

ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από

τον Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό

μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Αν επιλεγεί

μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η ίδια διαδικασία

εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και

ειδικοτήτων. Αν επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του

εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από

τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης

ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του εργαστηριακού

μέρους του μικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Ο Μ.Ο.

του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Ε.Π.Β. στο μικτό μάθημα.

β) για να αποκτήσουν Γραπτό Βαθμό (Γ.Β.) στο μικτό μάθημα εξετάζονται γραπτά στο

θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος. Ως Γ.Β. του εργαστηριακού μέρους του μεικτού

μαθήματος θεωρείται ο βαθμός που απέκτησαν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος,

σύμφωνα με την περιπτ. α, παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ο Μ.Ο. του Γ.Β. του θεωρητικού

και του εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Γ.Β. στο μικτό μάθημα και ως Β.Ε.Ε. για το

μικτό μάθημα ορίζεται ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του Γ.Β.

Άρθρο 132

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε

είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο

Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από

την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας, με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα ή των ιδίων,

εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται άλλη

ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή

του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με

υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ίδια

διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος που

βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων,

εφόσον είναι ενήλικοι.

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την

ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία

βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των

μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.

4. Οι μαθητές όλων των τάξεων, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της

εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού

κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλη τη

διάρκεια του Ιουνίου, στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα

δεν εξετάσθηκαν. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από δημόσιο νοσοκομείο τα οποία φέρουν

σφραγίδα Διευθυντή Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή

β) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν

σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή

γ) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από ιδιωτικό νοσοκομείο τα οποία φέρουν

υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του διοικητικού Διευθυντή της

ιδιωτικής κλινικής.

5. Για τους μαθητές της παρ. 4 ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση

αποτελέσματος μετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου ούτε μετά την ειδική

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.

6. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα

απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν

ήδη εξετασθεί, Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις

εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα

υγείας διαρκεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής

περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι

μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι γονείς/κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση

στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική

εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, σε όλα τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα

απουσίασαν, καθώς και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας

επίδοσης μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5).

7. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α΄ Τάξης

ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον

προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Ετήσια επίδοση μαθητών ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

Άρθρο 133

Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού (Ε.Π.Β) και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης

(Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα

1. Οι βαθμοί αξιολόγησης μαθημάτων είναι οι εξής:

α) Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.): είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη

συνολική αξιολόγηση του μαθητή στη διάρκεια του τετραμήνου, και σημειώνεται με

ακέραιο αριθμό.

β) Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.): είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ των δύο

τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

γ) Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.).: Είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη βαθμολόγηση των

γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

εξετάσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο

τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου

απαιτείται.

δ) Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.): είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β.,

σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου και εξάγεται κατά περίπτωση ως εξής:

αα) Μαθήματα Γραπτώς Εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

εξετάσεις: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Π.Β.Τ.. Στο

τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β.. Από

τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γ.Β. και Β.Ε.Ε. για κάθε

μάθημα προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β.

ββ) Μαθήματα μη Εξεταζόμενα: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται

με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει

ο Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του μαθήματος.

γγ) Μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, σύμφωνα με το άρθρο 117:

Στο τέλος κάθε τετραμήνου κάθε κλάδος μαθήματος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος

του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. για κάθε

κλάδο. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε

από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις προκύπτει ο Γ.Β. του κλάδου και

ο Β.Ε.Ε. του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. Στην

περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη εξεταζόμενος όπως Γεωμετρία, Φυσική Γ΄ τάξης

Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά., τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. του

μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.

δδ) Μεικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:

i. Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετραμήνου το θεωρητικό μέρος

βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το

θεωρητικό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του θεωρητικού μέρους. Στην περίπτωση

που το θεωρητικό μέρος είναι γραπτώς εξεταζόμενο, τότε από τις προαγωγικές,

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο Γ.Β. του θεωρητικού μέρους του μεικτού

μαθήματος. Ο Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον

αντίστοιχο Γ.Β. και στην περίπτωση που το θεωρητικό μέρος είναι μη εξεταζόμενο, τότε ο

Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β..

ii. Εργαστηριακό Μέρος Μικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετράμηνου το εργαστηριακό

μέρος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β.

για το εργαστηριακό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του εργαστηριακού μέρους και ο

Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του εργαστηριακού μέρους.

iii. Ο Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού

και εργαστηριακού).

εε) Μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής: ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε.

με αυτόν των μη Εξεταζομένων Μαθημάτων της υποπεριπτ., ββ, περιπτ. δ, παρ. 1 του

παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα

τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του

άλλου τετραμήνου.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε

κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής

συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας

ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί

ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα

από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης

αποτελεί τον Ε.Π.Β. του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε

περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται

με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).

Άρθρο 134

Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος

Όρος - (Γ.Μ.Ο.)

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από

τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και

εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το

Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και

εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 135

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, σύμφωνα με

το άρθρο 134. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η

ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της τελευταίας

τάξης.

2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄

τάξης. Στο πτυχίο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που

παρακολούθησε ο μαθητής.

3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.

Άρθρο 136

Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά

την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα.

2. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται

στις ίδιες ημερομηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Α΄

τάξης του ΕΠΑ.Λ.. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με

το άρθρο 125.

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα

αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές

παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντος.

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το

πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον

τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του

ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που

έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών

των δύο εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Ε.Π.Β. του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο

Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. και σημειώνεται με προσέγγιση

δεκάτου.

6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές παραπέμπονται στην ειδική

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα

μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και

προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου μπορεί να διευρυνθεί χρονικά,

ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του άρθρου αυτού βαθμολογούνται και

αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών

της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.

9. Οι μαθητές του άρθρου αυτού προάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι

υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν

από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές

προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.

Άρθρο 137

Μαθητές από ξένα σχολεία

1. Οι μαθητές των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (Α’ 33), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (Α’ 60), που φοιτούν σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ.,

προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων

αυτών. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία:

α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128 με

ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά

δύο μονάδες,

β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128

με ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και 0,5 (9,5) κατά μία

μονάδα. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε

Ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις

διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής.

2. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου, στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική

εξέταση, εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την με αριθμό 23519/Γ2/01-

03-2010 Υ.Α. (Β΄ 258) «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις,

ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.,

των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ.,

για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 για τα ημερήσια και

εσπερινά ΕΠΑ.Λ..

4. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται

εξέταση από επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 133.

5. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο ή και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., στο

οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 138

Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

Όπου αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις

περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός

δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε

(5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των

λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του

πρώτου, δεκαδικά ψηφία.

Κεφάλαιο Ζ΄

Εξετάσεις Μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Ημερησίων και Εσπερινών τριετούς φοίτησης

Άρθρο 139

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των

μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους μαθητές και των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..

2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία

τάξη, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των

δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με όσα

ορίζονται στο άρθρο 142.

3. Για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται επιτροπές

με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε

προηγούμενες επιτροπές.

4. Οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες

από μία (1) επιτροπές και μέχρι τρεις (3) το ανώτερο, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του

Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη

συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142.

5. Πέρα από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις

των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν

κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 140

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών

ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων

διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ..

2. Οι μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται στις απολυτήριες και πτυχιακές

εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή παραβόλου

υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά τα οριζόμενα

σύμφωνα με τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως ισχύει.

Άρθρο 141

Εποπτεία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Την εποπτεία της διενέργειας των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των

μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει ο Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

περιοχής αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 142

Εξεταστικές επιτροπές - Επιτηρητές

1. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει την εποπτεία των

γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., ορίζονται ο

Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που είναι δημόσιοι

εκπαιδευτικοί. Ως Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με

βαθμό τουλάχιστον Β΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ.. Ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής,

ορίζονται εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. με την εξής προϋπόθεση: Ο αριθμός

των μελών της εξεταστικής επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε

εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ειδικότητας

ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, και ότι η σχέση μεταξύ του

αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων,

για κάθε ειδικότητα, είναι ένα (1) προς εξήντα (60) το ανώτερο.

Ως γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας (1) εκπαιδευτικός της Δ.Ε.. Εφόσον

οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και

πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότεροι από εκατό (100), τότε ορίζεται ένας (1) ακόμη

εκπαιδευτικός, ως γραμματέας. Όταν οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να

προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), είναι δυνατό, με απόφαση

του αρμόδιου οργάνου της παρούσας να ορίζονται περισσότερες της μιας (1) εξεταστικές

επιτροπές.

2. Στην εξεταστική επιτροπή η οποία διενεργεί τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των

μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ιδιωτικό

ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του δημοσίου που είναι

μέλη της επιτροπής. Με πρόταση του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., ο Πρόεδρος της

εξεταστικής επιτροπής, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ορίζει με πράξη του

τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό

ΕΠΑ.Λ..

3. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί

δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το

εξεταζόμενο μάθημα ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν

μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από

τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. με

τον Πρύτανη των Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των

προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και

για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία προ της διεξαγωγής

των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων

τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..

4. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών ορίζονται από

τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα (1) τουλάχιστον μέλος της

επιτροπής που προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και ένας (1) εκπαιδευτικός του

ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 143

Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη

των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Πρόεδρος

με δύο (2) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από δημόσιους

εκπαιδευτικούς και τον Γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:

α) αν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις και

β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί

βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί

η καταχώριση των βαθμών αυτών.

2. Ο Διευθυντής του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής

καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς

επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.

3. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ιδιωτικού

ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το

αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα

που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων, η οποία

κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του Προέδρου της εξεταστικής

επιτροπής, μπορεί να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη

διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του

ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη

διεξαγωγή των εξετάσεων.

5. Κατά τη διενέργεια των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου

και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, για την κατάρτιση των

θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα εξής:

α) Για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων:

αα. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζονται από διμελή επιτροπή και

υπογράφονται και από τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται

από τα εξής μέλη: 1) έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή ΤΕΙ,

ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα και 2) έναν

εκπαιδευτικό του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε

ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική επιτροπή.

ββ. Οι ίδιες διμελείς επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθήτριες στις περιπτώσεις

εκείνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.

γγ. Στον χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των θεμάτων των εξετάσεων δεν

επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα, εκτός των μελών της οικείας διμελούς

επιτροπής και του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.

β) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων:

αα. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των

ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής,

διορθώνονται και βαθμολογούνται από τη διμελή επιτροπή.

ββ. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί στην κλίμακα 0-100 κάθε γραπτό δοκίμιο ο

εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και στη

συνέχεια καλύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, τα γραπτά

αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της επιτροπής του δημοσίου.

γγ. Ο Μ.Ο. των δύο (2) βαθμών αποτελεί το Γ.Β. του δοκιμίου του μαθητή, ο οποίος

εκφράζεται στην κλίμακα 0-100, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και εκφράζεται ως δεκαδικός,

όπου απαιτείται.

δδ. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από τον

βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το δημόσιο περισσότερο από

δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται

αυτεπάγγελτα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα

προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και

τους αρχικούς βαθμούς των εκπαιδευτικών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων

στην αρμόδια Δ/νση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται.

εε. Ο Β.Ε.Ε κάθε μαθητή για κάθε μάθημα προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 133.

Άρθρο 144

Έκδοση αποτελεσμάτων - Αρχείο απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι Β.Ε.Ε. των μαθητών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά

δελτία των μαθητών και το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης του μαθητή δίνεται

από το Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή

όλων των μαθημάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου,

όπως ορίζεται στο άρθρο 134.

2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄

τάξης.

3. Η διμελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με

αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα

βαθμολογία, καθώς και ο Βαθμός Απολυτηρίου τους (Γ.Μ.Ο) αριθμητικώς και ολογράφως,

καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον κάθε

έναν, μαθήματα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των

μαθητών του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της εξεταστικής

επιτροπής στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το

αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων

ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..

4. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται

ο γενικός βαθμός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τους απολυόμενους

μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους

παραπεμπόμενους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, τα καταχωρισμένα στοιχεία

σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Άρθρο 145

Απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

1. Μαθητές ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και

πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη

λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε

ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ύστερα από σχετική απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. στην

αρμοδιότητα της οποίας ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

2. Οι προαναφερόμενοι μαθητές μπορούν να εξετασθούν και σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια

διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η

επιλογή του δημοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από τον Διευθυντή

της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε..

3. Το άρθρο 136 για τον τρόπο εξέτασης των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών των

δημοσίων ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 146

Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της

εξεταστικής επιτροπής, τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. και τρία (3) μέλη της επιτροπής

που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από το ιδιωτικό

ΕΠΑ.Λ.. Με μέριμνα του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία

υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε.,

στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..

2. Μετά τη λήξη του έργου της εξεταστικής επιτροπής, η έκδοση των τίτλων σπουδών για

τους μαθήτές που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον

Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον

Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε..

3. Στην περίπτωση που ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. έχει αναστείλει τη λειτουργία του, οι τίτλοι των

μαθητών που φοίτησαν σε αυτό εκδίδονται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης

Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε, σύμφωνα

με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 143.

4. Στους τίτλους σπουδών αναγράφονται όσα αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου

135.

Κεφάλαιο Η΄

Αξιολόγηση Μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 147

Τρόπος αξιολόγησης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας

του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας

1. Η αξιολόγηση των μαθητευόμενων για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, κατά τη

διάρκεια και ύστερα από την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας,

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθησιακών ενοτήτων, τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στα

Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) μαθητείας όλων των ειδικοτήτων, είναι τα εξής:

α. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης,

β. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/παραλείψεις,

γ. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/παραλείψεις,

δ. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.

2. Η διαβάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης αντιστοιχίζεται σε βαθμολογική κλίμακα 0-20,

με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Διαβάθμιση Κριτηρίων Αξιολόγησης

Βαθμολογική Κλίμακα

Τελική αξιολόγηση

«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»

4

0-9,9

Ανεπιτυχώς

3

10-13,9

Επιτυχώς

2

14-17,9

1

18-20

3. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επταώρου του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας

του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης

Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμενες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά

με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη

φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον

εκπαιδευτικό που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και είναι δυνατό να

επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:

α) Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν που

ακολουθείται στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως ορίζεται με την απόφαση

της παρ. 6 του άρθρου 126. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης γίνεται στην κλίμακα

0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην

κλίμακα 0−20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

β) Αν επιλεγεί προφορική μορφή εξέτασης και το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας

διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται επιτροπή

αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση, τον διδάσκοντα

και έναν άλλο εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Αν το

εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από δύο εκπαιδευτικούς τότε για την

εξέτασή του συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ.

κατά περίπτωση και τους δύο διδάσκοντες. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης

γίνεται στην κλίμακα 0−20 με ακέραιους μόνο αριθμούς. Βαθμός του εργαστηριακού

μαθήματος ειδικότητας είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών και γράφεται ως

δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Τα θέματα και η βαθμολογία της γραπτής ή προφορικής εξέτασης κατατίθενται στον

Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρησης του αρχείου του

«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας».

4. Ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, που

πραγματοποιείται στη σχολική μονάδα, εκφράζεται στη βαθμολογική κλίμακα 0-20 ως

δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση δεκάτου και έχει συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική

αξιολόγηση του μαθητή. Αποτυπώνεται στο Μητρώο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης

Μαθητείας» (Υπόδειγμα 1, Υ.Α. Φ4/132138/Δ4/03.08.2018, ΦΕΚ 3395 Β΄) στο πεδίο

«ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (0-20)», που συμπληρώνει/ουν ο/οι

εκπαιδευτικός/οί του μαθήματος.

5. Ο μαθητευόμενος αξιολογείται και στο χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της

επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο

εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, με συντελεστή

βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση.

6. Η τελική αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι σε

βαθμολογική κλίμακα 0-20, εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης στη

σχολική μονάδα και στο χώρο εργασίας και η παρακολούθηση του «Μεταλυκειακού έτους -

Τάξης Μαθητείας» θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη

τουλάχιστον «10», με την προϋπόθεση ότι τόσο στην αξιολόγηση στη σχολική μονάδα όσο

και στην αξιολόγηση στο χώρο εργασίας ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο

του «10» στην κλίμακα 0-20. Στη βεβαίωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους -

Τάξης Μαθητείας» αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς».

Κεφάλαιο Θ΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ.

έτους 2018-2019 και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Άρθρο 148

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

1. Για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

σχολικού έτους 2018-2019 και την Δ΄ τάξη τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.

4386/2016 (Α’ 83), σχολικού έτους 2019-2020 ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’

αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρου 117.

2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές,

απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται

ως:

α) Γραπτώς εξεταζόμενα,

β) μη εξεταζόμενα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη

εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και

πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ των μαθητών της παρ. 1

του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 149

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

1. Η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, στα

μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισμένα

όπως ακριβώς και τα μαθήματα του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,

πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με όσα αναφέρονται στα άρθρα 119, 120 και 121.

2. Όσα μαθήματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ημερήσιων και

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «μη εξεταζόμενα», αξιολογούνται

με τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα 119, 120 και 121, με τη διαφορά ότι για αυτά τα

μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του Α΄

τετραμήνου ή του Β΄ τετραμήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης

των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.

Άρθρο 150

Τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων

στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος

εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και

απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων τετραετούς φοίτησης εσπερινού

ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Άρθρο 151

Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 8 του άρθρου 127.

2. Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών της Γ΄ τάξης:

α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή

μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων

ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του

οκτώ (8). Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον

Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5

(9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο

του εννέα και 0,5 (9,5), αλλά Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την

απόκτηση του πτυχίου μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική

περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά

γραπτά και προφορικά. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε.

υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές προάγονται

εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Β.Ε.Ε. των

μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή

μεγαλύτερος του οκτώ (8).

β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς

φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής,

εγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται

στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

γ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019 οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του

Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου

2019, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά

και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).

Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών

μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128.

Οι συγκεκριμένοι μαθητές εφόσον:

αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που

συνεκτιμώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ΄ τάξη

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,

ββ) έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄

τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής μπορούν να συμμετέχουν στις

εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και

αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού

ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού

ΕΠΑ.Λ.,

γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄

τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων

μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή

μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και

εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής

Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που

προαναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα

και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς

φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

ε) Για τους μαθητές της υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 και της περίπτ. δ΄ της παρ.

2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

αα) Οι μαθητές προσερχόμενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου,

εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά την ειδική εξεταστική

του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-

Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5),

ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς

φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ –ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα

εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ»,

ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το

οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.

3. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών της Δ΄ τάξης.

α). Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών της Δ΄ τάξης τετραετούς

φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ’

αντιστοιχία όσα προβλέπονται για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου και τριετούς

φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στο άρθρο 129.

β) Για τους μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους

2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής

περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά

περίπτωση τα παρακάτω:

αα) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,

κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή

από τους ίδιους, αν είναι ενήλικοι. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο,

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους ενώ αν δεν έχουν αποκτήσει

απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο,

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

ββ) Προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020,

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, αν δεν

έχουν αποκτήσει πτυχίο ή σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, αν δεν

έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε

πτυχίο.

γγ) Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε

προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους

και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους

είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).

Οι μαθητές των ανωτέρω υποπεριπ. αα), ββ) και γγ) της περιπτ. Β της παρούσας

παραγράφου οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής

περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να

προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-

Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και

Ειδικότητας. Σε περίπτωση που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), τότε

εξετάζονται μόνο σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές

περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το

εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων ισχύει κατ’ αντιστοιχία το άρθρο 129.

δδ) Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση

πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

γ) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-

2020 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το

επόμενο σχολικό έτος και εφεξής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να

μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν

απολυτήριο και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129.

4. Μαθητές παρελθόντων ετών

α) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/16 (Α’ 83).

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στις υποπεριπτ. 3.β. και 4, περίπτ. α στην υποπεριπτ.

ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 και στην περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι

μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος

2017-2018 ή δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή είχαν Β.Ε.Ε.

μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή μαθήματα του Τομέα που καθορίστηκαν με

την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του

παρόντος άρθρου και δε συνέχισαν τη φοίτησή τους, από το σχολικό έτος 2019-2020 και

εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής

Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5

(9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή

μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές

προσέρχονται κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα

μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου

εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου,

βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Για τους παραπάνω μαθητές

η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς

φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

αα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα

εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ»,

ββ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το

οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.

Για τους παραπάνω μαθητές, ο τρόπος εξέτασης είναι αντίστοιχος με εκείνον που

αναφέρεται στο άρθρο 129.

β) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16 (Α’ 83), οι οποίοι δεν

προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 γιατί, ενώ σε όλα τα μαθήματα

Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου, είχαν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο

του εννέα και 0,5 (9,5), σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν Β.Ε.Ε.

μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς

φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

γ) Οι παραπάνω παράγραφοι ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους μαθητές που είχαν

προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 (Α’ 146) ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση

στη Γ΄ τάξη ή δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ν.3475/2006 και είχαν

δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016,

σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 36 της με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄120)

υπουργικής απόφασης.

δ) Μαθητές Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018.

αα) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών:

i) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και για τα δύο και

οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και

ii) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι

οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση

περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,

εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130.

ββ) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών:

i) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

και

ii) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής,

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς

φοίτησης, και εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130.

γγ) Για την αξιολόγηση των ανωτέρω μαθητών ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3

του άρθρου 130.

Άρθρο 152

Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος

Όρος (Γ.Μ.Ο.)

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για την Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος

Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της

Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει

από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση

δεκάτου.

Άρθρο 153

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων της Δ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο

152. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που

παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της Δ΄ τάξης.

2. Βαθμός πτυχίου για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων

ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης

του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄

τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την

εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο

συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια της Γ΄ και Δ΄ τάξης ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος, ο οποίος

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του

μαθήματος στα δύο αυτά έτη.

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που

παρακολούθησε ο μαθητής.

3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.

Άρθρο 154

Για τους μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης ισχύουν οι

διατάξεις των άρθρων 117 έως και 146 εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στις επιμέρους

διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Ρυθμίσεις για τους μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/13 των Αυτοτελών

Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχ. έτους 2018-2019

Άρθρο 155

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

1. Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων

Συνδιδασκαλίας κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), ο

χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των

μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4

και 5 του άρθρου 117.

2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις απολυτήριες και

πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α) Γραπτώς εξεταζόμενα,

β) μη εξεταζόμενα.

Άρθρο 156

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα

από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα

μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές

εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών

Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν. 4473/2017) σχ. έτους 2018-2019.

2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης

των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού

ΕΠΑ.Λ. ν.4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας

(ν.4473/2017) σχ. έτους 2018-2019 καθώς και ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς

εξεταζόμενων» μαθημάτων των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/13 των

Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχ. έτους

2018-2019, στις πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 157

Διαδικασία Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του

ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.

4473/2017) πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, με όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 9 του

άρθρου 127.

2. Μετά τη λήξη των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος Διδασκόντων

αποφασίζει για την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές ή την παραπομπή

τους σε συμπληρωματική εξέταση κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

3. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου των ανωτέρω μαθητών εφαρμόζεται αντίστοιχα το

άρθρο 129.

4. Οι ανωτέρω μαθητές που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο,

παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου

έτους και εξετάζονται κατ’ αντιστοιχία γραπτά ή και προφορικά όπως προβλέπεται στο

άρθρο 129.

5. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου,

Σεπτεμβρίου είναι ο προβλεπόμενος για το σχολικό έτος 2017-2018 (ν. 4186/2013),

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.

42/2017 (Α΄ 68).

6. Οι ανωτέρω μαθητές του ν.4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων

της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν

πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν:

α) το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των

ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά κατ’ αντιστοιχία με όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και

131.

β) από τα επόμενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου

και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ή

τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά κατ’ αντιστοιχία με όσα

ορίζονται στα άρθρα 130 και 131.

7. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση

πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όλα τα ανωτέρω.

Άρθρο 158

Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Για την εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου και πτυχίου των μαθητών της Δ΄ τάξης

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας

εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία τα άρθρα 152 και 153.

Άρθρο 159

Καταργούμενες Διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων καταργείται, από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, το π.δ. 40/18 (Α΄76) καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που βρίσκεται σε αντίθεση

προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.